យើង​ធ្លាប់តែ​ហូប តោះ​ឥឡូវ​មក​មើល របៀប​បក​គ្រាប់ស្វាយចន្ទី​ដោយ​ដៃ​ទាំងអស់គ្នា​ (Video inside) – CEN