សម្ត​ច​តេជោ ហ៊ុន សែន បាន​ផ្តល់​អនុសាសន៍ ៤​ចំណុច​សំខាន់ៗ ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ – CEN