សម្រស់​កណ្ដៀង​ជើង​៨ ដ៏​កម្រ​ (រូប ៧សន្លឹក Video inside) – CEN