បន្ត​ជ្រើសរើស​និស្សិត​ឱ្យចូល​រៀន​វគ្គ​ទី​២ឡើង ​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹងសំណូមពរ និង​បំពេញតម្រូវការ​របស់​សិស្សានុសិស្ស​ – CEN