អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​៖ បើកចំហ​សិទ្ធិសេរីភាព​ខាង​ជំនឿ​សាសនា តាមរយៈ​គោលនយោបាយ របស់​រដ្ឋាភិបាល​ – CEN