ករណី​ផ្ទុះ​ឡក​ម្តៅ៖ មនុស្ស​ចំនួន​១៩​នាក់ របួសធ្ងន់​និង​ស្រាល​ – CEN