អ្នកលេង​បណ្តាញ​សង្គម ពិភពលោក ញាក់សាច់​នឹង​របៀប​ធ្វើ​ចលនា​សង្គ្រោះ​របស់​គិលានុប្បដ្ឋាយិកា​ចិន​ (Video inside) – CEN