បើ​ភ្លក់​បែប​នឹង ដាក់​អំបិល ១​គីឡូ​ទៀត ក៏​សម្ល​នៅតែ​សាប​ដែរ (Video inside) – CEN