ពាក់​ដូច​មិន​ពាក់ ម្តេច​មិន​… យក​ស្តាយ​ធម្មជាតិ​តែ​ម្តង​ទៅ​!? – CEN