«ហាងកាត់សក់»មួយ​នៅ​ហូជិមិញ​​កំពុង​​ល្បី​​ខ្លាំង ខណៈ​​ប្រុសៗ​​ចូល​​ហើយ ចេញ​​មក​​វិញ​​ខ្សឹប​ប្រាប់​គ្នា​ឯង​ថា… (មានវីដេអូ) – CEN