​ដំរី​ស្រុក នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ដែល​បងប្អូន​ជនជាតិ​ព្នង​ចិញ្ចឹម​ជា​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន​ប្រឈម​ផុត​ពូជ​ – CEN