បញ្ជី​ឈ្មោះ​ទណ្ឌិត​ស្នើសុំ​បន្ថូរបន្ថយ​ទោស និង​លើកលែងទោស ក្នុងឱកាស​បុណ្យពិសាខបូជា ចំនួន​២២៨​នាក់​ – CEN