កម្ពុជា-​ចិន សិក្សា​ប្លង់​មេ​ផែនការ​គម្រោង​ធនធានទឹក នៅ​កម្ពុជា​ – CEN