យុទ្ធនា​ការផ្តល់​ភាពស្របច្បាប់​ដល់​ពលក​រ​ខ្មែរ​នៅ​ថៃ​ – CEN