តូច​ប៉ុណ្ណឹង​សោះ តែ​អាច​បញ្ជា​អេស្កា​វ៉ាទ័រ ធ្វើការ​បាន​យ៉ាង​ឡួយ​ (មានវីដេអូ) – CEN