កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​រវាង​អាស៊ាន​-​កូរ៉េ ជាមួយ​ប្រទេស​សមាជិក​អាស៊ាន​ត្រូវបាន​ពង្រឹង និង​ពង្រីក​លើ​គ្រប់​វិស័យ ទៅលើ​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ សំណង់ វប្បធម៌ ទេសចរណ៍​ – CEN