និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ចម្លែក​របស់​គូស្នេហ៍​១​គូ ដែល​កើត​ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ជាមួយគ្នា​ – CEN