សម្តេច​ក្រឡាហោម​ថា ៖ មាន​អគារ មាន​កន្លែងធ្វើការ​ល្អ ទាល់​តែមាន​មន្ត្រី​ឥរិយាបថ​ល្អ​ដែរ – CEN