ពី​ឆ្នាំ​២០១៣ ដល់​ឆ្នាំ​២០១៧ ការវិនិយោគ​របស់​ប្រទេស​ចិន ជា​ប្រភព​ទុន​វិនិយោគ​ធំជាងគេ​នៅ​កម្ពុជា សរុប​ជាង​៥,៣​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN