វិធីតែ 1-0-2 ដើម្បី​ទទួលបាន​ការលើកលែង​មិន​ពិន័យ​កំហុស​បំពាន​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​! – CEN