​បញ្ឈប់​ការដឹក​លើស​ទម្ងន់​កម្រិត​កំណត់ ដើម្បី​ធានា​យូរអង្វែង​នៃ​ផ្លូវថ្នល់ និង​ស្ពាន​ – CEN