នាយករដ្ឋមន្ត្រី ៖ ចិន​មក​ស្រុក​ខ្មែរ ព្រោះ​ចិន​មិន​នៅ​កម្ពុជា​រហូត​ទេ​ – CEN