​រដ្ឋមន្ត្រី វង សូ​ត​៖ នៅ​ឆ្នាំ​២០៣០ មនុស្ស​ចាស់ នឹង​កើនឡើង​ដល់​២ លាន​នាក់​ – CEN