កំប៉ុង​ជា​ន់​កំពិត លក់​១០ មិនបាន​១០០០៛ តែ​កំប៉ុង​ច្នៃប្រឌិត ១​លក់បាន $2000 វា​ស្ថិត​នៅលើ​រឿង​មាន​គំនិត (​រូប​១០​សន្លឹក Video inside) – CEN