ណឹង​! ស្អាត​របស់​គេ​ហើយ​ (រូប ៦សន្លឹក Video inside) – CEN