ពិភពលោក​នឹង​មាន​សុវត្ថិភាព​ជាង​មុន​ ពេល​ដែល​រុស្ស៊ី និង​អាមេរិក​សហប្រតិបត្តិកា​រ​ជាមួយគ្នា​ – CEN