រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានសម្រេច​ផ្អាក​សកម្មភាព​សហព័ន្ធ​និស្សិត​បញ្ញវន្ត​កម្ពុជា​ – CEN