ពន្ធដារ​ប្រមូល​ពន្ធ​ជាង ៧៦១​លាន​ដុល្លារ នៅក្នុង​ត្រីមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN