គណបក្ស​នយោបាយ​ស្នើសុំ គ​.​ជ​.​ប នូវ​កិច្ច​សហការ​ពី​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​មួយចំនួន​ – CEN