ធនាគារជាតិ នឹង​ជំរុញ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​តាម​ជនបទ មាន​លទ្ធភាព​ទទួលបាន​ការប្រើប្រាស់ សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ – CEN