​លោក កើត ឆែ​៖ ការប្រឹងប្រែង​របស់​ម​ន្ទីរ​សុខាភិបាល​លើកស្ទួយ​សុខុមាលភាព​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កាន់តែ​ប្រសើរឡើង​ – CEN