ព្រោះ​តែ​ម្តាយ​បាត់​ការចងចាំ ៧​ឆ្នាំ​ហើយ ដែល​បុរស​រូប​នេះ​តែង​នាំ​ម្តាយ​ទៅ​ជាមួយ​… ជានិច្ច​ – CEN