រដ្ឋបាល​រាជធានី​បាន​ដាក់ចេញ​នូវ​យន្តការ​៣ ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​លំហូរ​ចរាចរ ទេសចរណ៍ សោភ័ណភាព និង​ការអភិវឌ្ឍន៍​រីកចំរើន​លើ​វិស័យ​ – CEN