​ឪ​ពុក កូន ត្រូវបាន​រន្ទះបាញ់​បណ្តាលឱ្យ​រងរបួស​ធ្ងន់ធ្ងរ ពេល​កំពុង​ប្រក់​ដំបូលផ្ទះ​ – CEN