អីចឹង​សោះ បាន​ជា​ជំទាវ​ទី​១​អាមេរិក មិន​ខ្ចី​ចាប់ដៃ​ស្វាមី​ខ្លួន នា​ឱកាស​ទទួល​ស្វាគមន៍​ប្រធានាធិបតី​បារាំង​ – CEN