រដ្ឋ​មន្ដ្រី​សុខាភិបាល ៖ ត្រូវ​រួមគ្នា​ឈាន​ទៅ​លុបបំបាត់​ជំងឺគ្រុនចាញ់ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២៥ – CEN