គួរ​ឲ្យ​ស្រៀវ​ជំនួស​! ឪពុក​ជួយ​ដក​ឆ្មេ​ញ​រង្គើ​កូនប្រុស តាមរយៈ​ប្រើប្រាស់ «​ស្នា​» (​វីដេអូ​) – CEN