គម្រោង​ប្លង់ អនុវត្ត​លើ​ការអភិវឌ្ឍ​នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN