តោះមក​ដឹងថា ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​ណាខ្លះ មាន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​អន្តរជាតិ​មក​លេង​ច្រើន​ជាង​គេ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧? – CEN