​តុលាការ លើកលែង​ការចោទប្រកាន់​សំណុំរឿង​ព្រហ្មទណ្ឌ​ប្រឆាំងនឹង​លោក មឿន តុលា​ – CEN