ខ្លឹមសារ​នៃ​ជំនួប​កំពូល ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​កូរ៉េ​ទាំង​ពីរ ត្រូវបាន​បង្ហើប – CEN