រដ្ឋបាល​រាជធានី បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ​លេខ​១២៩៩ សម្រាប់​ទទួល​ព័ត៌មាន ទាន់​ហេតុការណ៍​២៤​ម៉ោង​ – CEN