ភារកិច្ច​ចម្បង​របស់​គណៈ​វិស្វករ​កម្ពុជា គឺ​ប្រមូលផ្តុំ​វិស្វករ​គ្រប់​មុខ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​វិស័យ​វិស្វកម្ម​ – CEN