ទិន្នន័យ​មាន​ជិត​៣.០០០​ក្បាលដី នៅ​ភូមិ​ចំនួន​២ នា​សង្កាត់​អូរ​អំបិល​ត្រូវ​បិទ​ផ្សាយ​ជា​សាធារណ​: – CEN