វាយប្រហារ​ដោយ​កូនកាំបិត​នៅ​សាលា​ចិន ស្លាប់​សិស្ស អស់ ៧​នាក់​ – CEN