កីឡាករ​ចំណុះ​ទូក​ឈ្មោះ​ក្តាមប្រៃ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ម្នាក់​គាំងបេះដូង​ស្លាប់​ពេល​អុំ​សាក ល្បង​មុនពេល​ចេញដំណើរ​ទៅកាន់​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN