មិត្តភក្តិ​ស៊ី​មិត្តភក្តិ ចាក់​ប្លន់​យក​ម៉ូតូ និង​ទូរស័ព្ទ​ – CEN