ស្គាល់​អត្ដ​សញ្ញាណ​ចំនួន​៤​នាក់​នៅ​ក្នុង​រថយន្ដ Lexus470 ដែល​បុក​ជាមួយ​រថយន្ដ​ដឹក​សាំង​ក្រុមហ៊ុន PTT នៅ​ស្រុក​ស្រែអំបិល​ – CEN