​ក្រុម​“​គ្រួសារ​តារា​កម្ពុជា​” ជាច្រើន​ដួង​រំ​លេច ឈុត​សម័យ​លង្វែក​ – CEN