លោក​ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ​៖ រដ្ឋាភិបាល​ចាត់ទុក SMES សំខាន់​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច និង​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​ – CEN